Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (Applications of sufficiency economy to the way of life of people in the saving group for production management) ดำเนินการแล้ว50%