Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและความสามารถในการย่อยในสภาวะจำลองนอกร่างกายของข้าวหอมแม่พญาทองดำคั่ว (Nutritional Analysis and In Vitro Digestibility of Mae Praya Tong Dam Roasted Black Rice)