Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ผ้าทอมือบ้านโนนกุ่ม ชุมชนชาวไทยวน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา / แหล่งเงินทุน : สกอ.