Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์การฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่น