Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของ เกษตรกร:กรณีศึกษาเกษตรกร ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี