Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบใบกระถินสดและต้นถั่วลิสงแห้งเป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีน ในการเลี้ยงโคเนื้อ