Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนพัฒนาสู่สากลและการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558