Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพภายในของสับปะรดตามอายุการเก็บเกี่ยวโดยวิธีไม่ทำลายด้วยแบบจำลองจากค่าสี / ดำเนินการแล้ว 100% ขอขยายเวลา