Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ