Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง พารามิเตอร์กำลังเฉือนของขยะชีวมวลประเภทเถ้าปาล์มน้ำมันปรับปรุงคุณภาพด้วยทรายและซีเมนต์ เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุมวลเบา