Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ระดับความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก