Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการเพาะปลูกเห็ดในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดอ่างทองตามแนวคิดทฤษฎีแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (SCOR Model) และ ทฤษฎี ลีน (Lean) () /