Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง () /