Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง สภาวะภูมิคุ้มกันต่อไวรัสพิษสุนัขบ้าของสุนัขที่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในตำบลบางพระ โดยวิธี ELISA