Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลัก PM5 ด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กรณีศึกษา : งานวิชาการคณะเทคโนโลยีสังคม () /