Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรภายหลังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%