Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสำคัญในทางสัตวแพทย์ของน้ำส้มควันไม้ / ดำเนินการแล้ว 90%