Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ความต้องการตลาดแรงงานตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก