Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การตรวจหาเชื้อ Trypanosome evansi ในกระบือในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่เพอริเมอเรส()/