Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 50%