Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้บัณฑิตได้รับเกียรตินิยม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ