Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคทำเหมืองข้อมูลในการประเมินความรู้ และหาความถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา / ดำเนินการแล้ว 100%