Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการแสดงออกของจีโนมระหว่างเซลล์ไข่ที่เจริญภายนอกและภายในร่างกายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อการพัฒนาการผลิตตัวอ่อนภายนอกร่างกายสำหรับสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต () /