Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษาตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี