Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของบุคลากรทางบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ขอขยายเวลา