Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมด้วยระบบกรองน้ำหมุนเวียน / ดำเนินการแล้ว 100%