Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน กรณีศึกษา อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี