Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี