Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่ง ; กรณีศึกษาธุรกิจหมูย่างเกาหลี / ดำเนินการแล้ว 100% ส่งเล่มสมบูรณ์แล้ว