Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus) ต่อการยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคขี้ขาว (Sallmonella Pullorum) ในไก่พื้นเมือง