Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) : จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก / ดำเนินการแล้ว 100%