Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ผลของสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณของสารกาบา (GABA) ของข้าวกล้องงอก