Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาตลาดร้อยปีบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา