Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1 สูบ 4 จังหวะโดยใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนร่วม เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในภาคเกษตร