Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ทำนายกลุ่มของยีนที่สัมพันธ์กับความไวของการตอบสนองต่อยา ทราสทูซูแมบ ต่อโรคมะเร็งเต้านมสายพันธุ์ เฮอร์ 2 โพสิทิฟ โดยใช้ข้อมูลไมโครแอเรย์ () /