Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต อุเทนถวาย