Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝน ในภาคตะวันออก