Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนไทยพวนบ้านลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี / ดำเนินการแล้ว 50%