Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2557