Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์และสังคมศาสตร์ / แหล่งเงินทุน : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (ม.บูรพา)