Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง การจัดผังบริเวณที่อยู่อาศัยและอาคารบ้านพักอาศัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนแออัดคลองเตย 12 ชุมชน