Untitled Document

งานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้แคลเซียมออกไซด์ร่วมกับโลหะออกไซด์อื่นเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปปิงของเชื้อเพลิงแก๊สและของแข็ง / แหล่งเงินทุน : สกว.